Učešće Univerziteta u Sarajevu

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Erasmus+ programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

(Pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Da bi se (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogli prijaviti na otvorene pozive Erasmus+ programa, mogu se prijaviti samo kao  Univerzitet u Sarajevu, koristeći jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code ): 995549995 (korištenje drugih PIC brojeva je nepravilno i prijava neće biti prihvaćena). Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na protokol Rektorata Univerztieta u Sarajevu na potpis i odobrenje rektora Univerziteta u Sarajevu kao “legalnog predstavnika” (legal representative):

  1. Zahtjev – ispunjen sa traženim podacima i potpisom dekana/direktora (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu;
  2. Dokumenti za potpis (npr. mandatno pismo, prijavni formular, finansijski formular, odnosno dokumenti koji zahtijevaju rektorov potpis i pečat);
  3. Prateći dokumenti (budžet projekta, lista partnera i ostale bitne informacije).

Više informacija o načinu prijavljivanja i popunjavanju traženih dokumenata možete naći u našem vodiču: Informacije o dostupnim akcijama Erasmus+ programa.


Lista partnerskih visokoobrazovnih institucija sa kojima je Univerzitet u Sarajevu potpisao međuinstitucijski sporazum u okviru ključne aktivnosti 1 – međunarodna kreditna mobilnost je data u tabeli ispod:


Lista projekata ostalih ključnih aktivnosti Erasmus+ programa (izgradnja kapaciteta, zajednički master studiji, strateška partnerstva, sport i dr.) u kojima Univerzitet u Sarajevu učestvuje je data u tabeli ispod:


Lista projekata u okviru Tempus programa u kojima je Univerzitet u Sarajevu učestvovao je data u vodiču ispod: