Politehnički univerzitet u Bariju, Italija, konkurs 2017/2018

ERASMUS+ POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Bariju (Italija) u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) i akadmesko/administravno osoblje Akademije likovnih umjetnosti i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (pogledati napomene ispod).


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Bariju dostupne su studijske oblasti: arhitektura i umjetnost.


IZNOS STIPENDIJE:
studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
• putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) i obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana
 3. Pozivno pismo – može biti i u formi emaila u kojem je izražena spremnost da vas ugoste u okviru ove stipendije
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 18.05.2017. godine i rok za dostavljanje dokumentacije je 08.06.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:
• stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
• mobilnost se odnosi na zimski semestar akademske 2017/2018. godine (oktobar 2017. – februar 2018.),
• dostupne su 3 stipendije (bachelor ili master): 2 za studente Arhitektonskog fakulteta i 1 za studente Akademije likovnih umjetnosti (industrijski dizajn),
prednost za stipendiju za osoblje se daje Akademiji likovnih umjetnosti
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
• određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise kandidata i prodekana, kao i pečate fakulteta prilikom predaje,
• samo kompletna prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
• poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.


LINKOVI:
• o Univerzitetu: http://www.poliba.it/
• studijski program: http://www.en.poliba.it/didattica/course-catalougue


POSTUPAK ODABIRA:
Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će podobne prijave biti predložene kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...