Kako se prijaviti (outgoing)?

Ukoliko ste zainteresovani da u toku svog studija ili rada na Univerzitetu u Sarajevu provedete jedan semestar (studenti) ili nekoliko dana (akademsko/administrativno osoblje), možete iskoristiti priliku koju nam nudi Evropska unija kroz programe mobilnosti pod nazivom Erasmus(+).

Da bi se prijavili za akademsku/administrativnu mobilnost, potrebno je da pogledate listu objavljenih konkursa na http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi/.  Na ovom linku naša služba postavlja informacije o dostupnim stipendijama, informacije o univerzitetu,  uslovima prijave, traženim dokumentima i rokovima dokad se možete prijaviti.

new-picture-2

U tekstu konkursa je data i informacija o dostupnim studijskim poljima. Posebno se naglasi ako je stipendija otvorena za samo jednu studijsku grupu (npr. društvene nauke, ili tehničke nauke, itd), kao i za koga je dostupna stipendija (da li samo za bachelore, mastere, doktorante, akademsko ili administrativno osoblje ili za sve).

U tekstu konkursa je također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. Jako je bitno da je pripremljen svaki dokument koji se traži, sa potrebnim potpisima i pečatima.

U tekstu konkursa je naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti. Možete se prijaviti preko online platforme koji univerziteti iz programskih zemalja otvore, a najčešće se prijavljujete preko naše Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila: erasmus@unsa.ba.

Odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši univerzitet na koji ste se prijavili, a kao osnova za odabir uzima se tehnički kriterij (da je uredno poslana sva dokumentacija), akademski dio (prepis ocjena, sadržaj ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti) i ostale informacije koje su im dostupne o vama iz poslane dokumentacije.

Naša služba stoji na raspolaganju za sve upite oko prijave na dostupne stipendije. Prije kontaktiranja službe, svakako provjerite informacije dostupne na našoj web stranici, te u tekstu konkursa.

NAJČEŠĆI KORIŠTENI TERMINI

OUTGOING je termin koji se u akademskom svijetu koristi za domaće studente, nastavnike i saradnike (u ovom slučaju sa Univerziteta u Sarajevu) koji se putem međunarodnih programa odlučuju da svoju akademsku i/ili administrativnu mobilnost provedu na partnerskim univerzitetima izvan Bosne i Hercegovine.

MOBILNOST može da bude akademska (studenti i nastavnici) i administrativna (saradnici). Mobilnost može da traje nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

DEGREE – ukoliko se ide na cijeli studij, tada se ne radi o klasičnoj mobilnosti razmjene (exchange) već sticanja titule ciklusa (degree) čime sve veze sa matičnim univerzitetom prestaju.

EXCHANGE – da bi se učestvovalo u mobilnosti, odnosno u razmjeni, potrebno je da imate status studenta, odnosno da ste zaposleni na jednoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTI – predstavljaju informacije o kandidatu koji se prijavljuje i koji dokazuju akademsku/adminsitrativnu aktivnost na Univerzitetu u Sarajevu. Objašnjenje potrebnih dokumenata je dato ovdje.