Erasmus+ Univerzitet u Salzburgu, konkurs, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Salzburgu (Austrija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Salzburgu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Audio-visual techniques and media production, Fine Arts, Fashion, interior and industrial design.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu, i akademsko osoblje (za opciju teaching) i to:

 • Audio-visual techniques and media production – Bachelor
 • Fine Arts – Bachelor, Master
 • Fashion, interior and industrial design – Bachelor, Master

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • osoblje: dnevna stipendija u iznosu 140,00 EUR 
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

STUDENTI:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

OSOBLJE:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana) kao dokaz da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
 3. CV (Europass form)
 4. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 06.09.2017. godine, a rok za prijavu je do 23.10.2017. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost za studente (5 mjeseci), a za osoblje 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja),
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osobe za određeni program:

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...