Erasmus+ Univerzitet u Saarlandu, konkurs 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu (Njemačka) u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

 • jezici
 • pravo

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 3. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 01.06.2017. godine, a rok za prijavu je do 27.06.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana i pečate fakulteta/akademije,
 • ugovor o učenju u trenutku prijave ispunjavate i dostavljate u wordu, nisu potrebni potpisi u trenutku slanja za prijavu,
 • dokaz o poznavanju jezika nije potrebno sada slati, ali bi dobro bilo da imate spremno jer će se u slučaju da budete izabrani tražiti da dostavite taj dokaz,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Saarlandu je Dr Katja Klueh (e.klueh@io.uni-saarland.de)

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...