Erasmus+ Univerzitet u Mariboru, konkurs, 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u zimskom semestru u akademskoj 2017/2018. godini.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Course-catalogue.aspx.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Napomena: Univerzitet u Mariboru zahtijeva dostavljanje dokumenata i informacija u skladu sa njihovim pravilima. Pored liste dokumenata koja se standardno dostavlja (link), potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente na traženim formularima:

 • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana,
 • Ugovor o učenju treba da bude na dostupnom formularu kojeg ćete dobiti registracijom na link: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da ima potpis studenta i potpis i pečat prodekana sa vašeg matičnog fakulteta/akademije i isti priložen u ovoj dokumentaciji. Ukoliko se radi o istraživanju za završni rad, koristi se Mobility Activity Plan formular
 • Potvrda o poznavanju stranog jezika – potrebno je priložiti priloženu potvrdu o poznavanju engleskog ili jezika zemlje, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi (minimalno nivo B1), treba da bude na ovom formularu, potpisana od strane kandidata i prodekana,
 • Potvrda o prijašnjem korištenju stipendija – treba da bude na ovom formularu, potpisana od strane kandidata i prodekana,
 • Potvrda o prebivalištu – koristite ovu formu, ispunjavate i kandidat potpisuj,
 • Motivacijsko pismo,
 • Potvrda da ste redovan student u tekućoj akademskoj godini
 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • CV (Europass format),
 • Sken pasoša.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 02.06.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 12.06.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost
 • dostupne su dvije stipendije x 5 mjeseci
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili slovenačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • vodite računa da se dostave dokumenti koje su izričito tražili sa Univerziteta u Mariboru,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Pristigle prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...