International Credit Mobility

ŠTA JE TO MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST?

Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility – ICM) podrazumjeva ograničeni period studiranja u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu) odnosno predavanja i obuke za akademsko i administrativno osoblje. ICM je zasnovan na principima akademskih razmjena uspostavljenim u ranijim fazama u Erasmus Mundusu, poznatom programu Evropske unije ili kroz bilateralni saradnju između članica Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta širom Evrope.

KO MOŽE DA UČESTVUJE U KREDITNOJ MOBILNOSTI?

  • Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
  • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu;
  • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj vid razmjene dostupan je samo studentima, nastavnicima i saradnicima koji su upisani/zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini. Mobilnost se uspostavlja na osnovu bilateralnog, odnosno međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i partnerskog univerziteta iz grupe Programskih zemalja. U tekstu konkursa je naglašeno za koga su namijenjene stipendije definisane u međuinstitucijskom sporazumu (neke stipendije ne podrazumjevaju sve cikluse studija, odnosno administrativno osoblje nije uvijek uključeno). Razmjena studenata i akademskog/ administrativnog osoblja između univerziteta iz iste grupe zemalja (programske > programske ili partnerske > partnerske) nije moguća u okviru Erasmus+ programa. Tako da razmjena sa Univerziteta u Sarajevu nije moguća prema univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo* i Srbija).

KOLIKI SU IZNOSI STIPENDIJA?

(1) Stipendije

Studenti

Iznosi stipendija za troškove života za studente (BA, MA, PhD) iz Partnerskih zemalja (Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) kreću se  između 750 i 850 EUR, zavisno od troškova života u Programskoj zemlji u koju odlazi (ispod).

Grupa1

Programske zemlje sa visokim troškovima života: Danska, Irska, Francuska, Italija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška, Austrija.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 1 – 850 EUR mjesečno

Grupa 2

Programske zemlje sa približnim troškovima života: Belgija, Češka Republika, Njemačka, Grčka, Španija, Hrvatska, Kipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island, Turska.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 2 – 800 EUR mjesečno

Grupa 3

Programske zemlje sa jeftinijim troškovima života: Bugarska, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, BJR Makedonija, Malta.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 3 – 750 EUR mjesečno

Iz Programske zemlje na UNSA – 650 EUR mjesečno

Staff

Akademsko i administrativno osoblje iz partnerskih zemalja, odnosno sa Univerziteta u Sarajevu ostvaruje pravo na dnevnicu za troškove života između 100 i 160 EURa (zavisno od troškova života u programskoj zemlji u koju odlazi). Dnevnica za troškove života za akademsko i administrativno osoblje iz programskih zemalja koji dolaze na Univerzitet u Sarajevo iznosi  160 EUR.

Akademsko/administrativno osoblje iz partnerske zemlje (UNSA) će primiti sljedeće iznose:

160 EUR dnevno – Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
140 EUR dnevno – Belgija, Bugarska, Češka Republika, Grčka, Francuska, Italija, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunija, Finska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska
120 EUR dnevno – Njemačka, Španija, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka, BJR Makedonija
100 EUR dnevno – Estonija, Hrvatska, Litvanija, Slovenija

(2) Putni troškovi

Putni troškovi stipendista (studenata, akademskog i administrativnog osoblja) pokrivaju se do određenog iznosa zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije-domaćina. Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, a iznosi su dati ispod:

Između 100 i 499 km: 180 EUR po učesniku
Između 500 i 1999 km: 275 EUR po učesniku
Između 2000 i 2999 km: 360 EUR po učesniku
Između 3000 i 3999 km: 530 EUR po učesniku
Između 4000 i 7999 km: 820 EUR po učesniku
8000 km i više: 1.100 EUR po učesniku

Ovi iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija, koristeći  isključivo “distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija  – link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Napomena: za računanje kilometraže uzima se udaljenost od tačke A do tačke B u jednom smjeru (ne uzima se povratna udaljenost).

Troškovi osiguranja i vize nisu uključeni u stipendiju i stipendista je dužan da se pobrine za te stavke u vlastitom aranžmanu.

KO SU PARTNERI UNIVERZITETU U SARAJEVU?

Univerzitet u Sarajevu je na osnovu bilateralnih međuinstitucijskih sporazuma uspostavio saradnju sa partnerima širom Evrope. Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu međuinstitucijske sporazume potpisuje dekan ukoliko se radi o interesu isključivo jedne organizacione članice Univerziteta odnosno potpisnik je rektor ukoliko međuinstitucijski sporazum dogovaraju dvije ili više organizacionih članica Univerziteta u Sarajevu.

Lista partnera sa kojima je Univerzitet u Sarajevu sklopio međuinstitucijski sporazum (na nivou univerziteta ili na nivou organizacione jedinice) je data ovdje.