Contacts

MEĐUNARODNA SARADNJA
[INTERNATIONAL RELATIONS]

Prorektor [Vice-rector]
Prof. dr. Aleksandra Nikolić
Email: vicerector.nikolic@unsa.ba

Kontakt sa prorektoricom [Contact for Vice-Rector]
Zehra Drkenda, MA
Poslovni sekretar [Executive Secretary]
☎ + 387 33 668 250
Email: zehra.d@unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju
[International Relations Office]
📮 Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 565 116
☎ +387 33 668 454

Šef ureda [Head of office]: dr. Jasna Bošnjović
Stručni saradnik [Senior officer]: Ljiljana Šuletić, dipl.ing.arh
Stručni saradnik [Senior officer]: Adnan Rahimić, M.sci

Kontakt osobe za određenu aktivnost
[Contact persons for activity]

Erasmus+ (Credit mobility, Capacity building, Strategic partnership, Jean Monnet, Sport)
Email: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba, erasmus@unsa.ba

Erasmus Mundus
Email: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba, erasmus@unsa.ba

CEEPUS
Email: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba

MEVLANA
Email: ljiljana.sulentic@unsa.ba

Mreže, članstva i bilateralni sporazumi (koji nisu Erasmus) [University Networks, Memberships and Bilateral (non Erasmus) agreements]
Email: ljiljana.sulentic@unsa.ba

Cotutelle and Joint PhD Programs
Email: ljiljana.sulentic@unsa.ba

PRODEKANI/KOORDINATORI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
[VICE DEANS AND COORDINATORS FOR INTERNATIONAL RELATIONS AT MEMBER INSTITUTIONS AT THE UNIVERSITY OF SARAJEVO]

GRUPACIJA UMJETNOSTI
[ARTS]

Akademija likovnih umjetnosti
[Academy of Fine Arts]
📮 Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
☎ n/a
Web: www.alu.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: ass. mr. Darko Šobot
Email: d.sobot@alu.unsa.ba, darkoobot@gmail.com

Saradnik [Officer]: Nađa Softić
Email: nadjasoftic@hotmail.com

Akademija scenskih umjetnosti
[Academy of Performing Arts]
📮 Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 212 358
Web: www.asu.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. Srđan Vuletić
Email: srdanvuletic@gmail.com
Email: asu@asu.unsa.ba

Muzička akademija
[Academy of Music]
📮 Josipa Stadlera 1/II, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 444 896
Web: www.mas.unsa.ba

Kontact [Contact]
Prodekanesa [Vice-Dean]: prof. Msc. Maja Ačkar Zlatarević
Email: ackar_maja@yahoo.com

GRUPACIJA HUMANISTIČKIH NAUKA
[HUMANITIES]

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
[Faculty of Sports]
📮 Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
☎ 033 668 768
Web: www.fasto.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Direktor kancelarije za međunarodnu saradnju [Head of IRO]: ass. prof. dr. Dino Mujkić
Email: dmujkic@fasto.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Izet Rađo
Email: internationalfasto@gmail.com

Saradnik [Officer]: Aela Ajdinović
Email: aela_ajdinovic@hotmail.com

Filozofski fakultet
[Faculty of Philosophy]
📮 Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
☎ + 387 33 253 200
Web: www.ff.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekanesa [Vice-Dean]: ass. prof. dr. Ksenija Kondali
Email: ksenija.kondali@ff.unsa.ba

Saradnik: Nelma Rahmanović
Email: nelma.rahmanovic@ff.unsa.ba

Pedagoški fakultet
[Faculty of Education]
📮 Skenderija 72, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 214 607
Web: www.pf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekanesa [Vice-Dean]: ass. prof. dr. Indira Mahmutović
Email: i.mahmutovic@gmail.com
Email: dekanatpf@pf.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka
[Faculty of Islamic Sciences]
📮 Čemerlina 54, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 232 982
Web: www.fin.ba

Kontakt [Contact]
Koordinator [Coordinator]: Dr. Sci. Hfz. Kenan Musić
Email: kenan@fin.ba

Katoličko-bogoslovni fakultet
[Faculty of Catholic Sciences]
📮Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 533 516
Web: www.kbf.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: ass. prof. dr. Pavle Mijović
Email: pavlemc@gmail.com

GRUPACIJA MEDICINSKIH NAUKA
[MEDICINE SCIENCES]

Fakultet zdravstvenih studija
[Faculty of Health Sciences]
📮 Bolnička 25, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 569 800
Web: www.fzs.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Šef ureda za MS [Head of IRO]: ass. MSc. Jasmina Mahmutović
Email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
[Faculty of Pharmacy]
📮 Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo
☎ +387 33 586 180
Web: www.ffsa.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Miroslav Šober
Email: miro.sober@gmail.com

Medicinski fakultet
[Faculty of Medicine]
📮 Čekaluša 90, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 227 018
Web: www.mf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Emina Kiseljaković
Email: emina.kiseljakovic@mf.unsa.ba

Stomatološki fakultet
[Faculty of Dental Medicine]
📮 Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 214 294
Web: www.sf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Sedin Kobašlija
Email: dentalschool@sf.unsa.ba

Veterinarski fakultet
[Faculty of Veterinary Medicine]
📮 Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 610 908
Web: www.vfs.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Muhamed Smajlović
Email: muhamed.smajlovic@vfs.unsa.ba

GRUPACIJA PRIRODNIH NAUKA
[NATURAL SCIENCES, MATEMATHICS AND BIOTECHNICAL SCIENCES]

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
[Faculty of Agriculture and Food Sciences]
📮 Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 225 727
Web: www.ppf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Milenko Blesić
Email: m.blesic@ppf.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet
[Faculty of Natural and Mathematics Sciences]
📮 Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 279 886
Web: www.pmf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekanesa [Vice-Dean]: prof. dr. Lada Lukić – Bilela
Email: llbilela@gmail.com

Šumarski fakultet
[Faculty of Forestry]
📮 Zagrebacka 20, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 812 490
Web: www.sfsa.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Sead Vojniković
Email: svojnikovic70@gmail.com

GRUPACIJA DRUŠTVENIH NAUKA
[SOCIAL SCIENCES]

Ekonomski fakultet
[School of Economics and Business]
📮 Trg Oslobodjenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 564 364
Web: www.efsa.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju [Vice-Dean for Academic Affairs and International Relations]: ass. prof. dr. Jasmina Selimović
Email: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba

Prodekan za studentska i normativna pitanja [Vice-dean for Students’ and Legal Affairs]:
prof. dr. Vedad Silajdžić
Email: vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba

Šef ureda za MS [Head of IRO]: Dr. Vanja Kenjić
Email: cms@efsa.unsa.ba
Email: vanja.kenjic@efsa.unsa.ba

Fakultet političkih nauka
[Faculty of Political Sciences]
📮 Skenderija 72
☎ +387 33 205 609
Web: www.fpn.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Hamza Karčić
Email: hamza.karcic@fpn.unsa.ba

Koordinator [Coordinator]: Samir Forić
Email: samir.foric@fpn.unsa.ba
Email: intl.coop@fpn.unsa.ba

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
[Faculty for Criminalistics, Criminology and Security Studies]
📮 Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 561 201
Web: www.fkn.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Koordinator [Coordinator]: prof. dr. Almir Maljević
Email: amaljevic@fkn.unsa.ba
Email: intl.cooperation@fkn.unsa.ba

Pravni fakultet
[Faculty of Law]
📮 Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 206 350
Web: www.pfsa.unsa.ba/

Kontakt [Contact]
Prodekanesa [Vice-Dean]: prof. dr. Meliha Povlakić
Email: mpovlakic@hotmail.com

Fakultet za upravu
[Faculty for Administration]
📮 Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo
☎ +387 33 553 838
Web: www.fu.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Ass. prof. dr. Amina H. Bicciato
Email: a.hadzibegic@fu.unsa.ba

Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Edin Ramić
Email: edin.ramic@fu.unsa.ba

GRUPACIJA TEHNIČKIH NAUKA
[TECHNICAL SCIENCES]

Arhitektonski fakultet
[Faculty of Architecture]
📮 Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 226 534
Web: www.af.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Amir Čaušević
Email: amirc@af.unsa.bacausevicamir@hotmail.com

Elektrotehnički fakultet
[Faculty of Electrical Engineering]
📮 Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 250 738
Web: www.etf.unsa.ba/

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Haris Šupić
Email: haris.supic@etf.unsa.ba
Email: prodekan.nir@etf.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunkacije
[Faculty for Transport and Comunications]
📮 Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 565 200
Web: www.fsk.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Dekan [Dean]: prof. dr. Samir Čaušević
Email: fakskom@bih.net.ba
Email: info@fsk.unsa.ba

Građevinski fakultet
[Faculty of Civil Engineering]
📮 Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 278 400
Web: www.gf.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: prof. dr. Samir Dolarević
Email: sdolar@bih.net.ba
Email: gfsa@gf.unsa.ba

Mašinski fakultet
[Faculty of Mechanical Engineering]
📮 Vilsonovo setaliste 9, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 729 800
Web: www.mef.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Prodekan [Vice-Dean]: Prof. Dr. Branko Vučijak
Email: prodekannir@mef.unsa.ba

CENTRI [CENTERS]

Centar za interdisciplinarne studije [Center for Interdisciplinary Studies]
📮 Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
☎ +387 33 668 683
Web: www.cis.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Direktor [Director]: prof. dr. Melika Husić, director
Email: melika.husic@efsa.unsa.ba

ERMA program
Koordinator [Coordinator]: Mariana Hadžijusufović
Email: mariana.hadzijusufovic@cips.unsa.ba

Centar za ljudska prava [Human Rights Centre]
📮 Zmaja od Bosne 8 (objekat 36), 71000 Sarajevo
☎ +387 33 668 251
Web.www.hrc.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Koordinator [Coordinator]: Miroslav Živanović
Email: miroslav.zivanovic@cis.unsa.ba

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)
[University Tele-Informatic Center]
📮 Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
☎ +387 33 560 240
Web: www.utic.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Direktor [Director]: Elmedin Selmanović
Email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba

INSTITUTI [INSTITUTES]

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
[Institute for Genetic Engineering and Biotechnology]
📮 Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo
☎ +387 33 220 926
Web: www.ingeb.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Ass. prof. dr. Lejla Kapur Pojskić, Head of the Human Genetics laboratory and Scientific Advisor
Email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba

Institut za historiju
[Institute for History]
📮 Alipašina 9, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 209 364
Web: www.iis.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Koordinator [Coordinator]: Dr. Muhamed Nametak
Email: muhamed.nametak@iis.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
[Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law]
📮 Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 561 369
Web: http://www.institut-genocid.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Sabina Galijatović, M.sci, stručni saradnik [senior officer]
Email: sabina.galijatovic@gmail.com

Orijentalni institut
[Oriental institute]
📮 Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 225 353
www.ois.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Saradnik [Officer]: dr. Ahmed Zildžić
Email: zildzic@berkeley.edu

Institut za jezik
[Institute for language]
📮 Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo
☎ +387 33 200 117
www.izj.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Saradnik [Officer]: dr. sc. Jasmin Hodžić
Email: jasmin.hodzic@izj.unsa.ba